Nieuwsbrief Juli 2016

In deze nieuwsbrief behandelen we 3 onderwerpen: 

 

Groep 3A (2 of meer insuline-injecties) van de diabetesovereenkomst wordt vervangen door groep C
   

Tot 1 juli 2016 kon een patiënt met 2 insuline-injecties per dag opgenomen worden in een zorgtraject diabetes type 2 óf in groep 3A van de diabetesovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2016 kunnen patiënten met 2 insuline-injecties  per dag enkel nog tijdelijk opgenomen worden in groep  C van de diabetesovereenkomst én op voorwaarde dat zij ook multimorbiditeit vertonen (gekenmerkt door het zich voordoen van een ernstige medische situatie naast de diabetes, bijvoorbeeld een oncologische aandoening, COPD met frequent wisselende corticoïden, nieuwe diagnose van diabetes ná een acuut myocardinfarct (AMI), CVA. )

Na voorafgaandelijk overleg tussen de huisarts en de specialist kunnen deze patiënten dan tijdelijk, meestal niet meer dan 6 maanden, in groep C van de diabetes overeenkomst ten laste genomen te worden.
Een deel van de patiënten met diabetes type 2 uit groep 3A type zullen geen multimorbiditeit hebben en  dus niet beantwoorden aan de nieuwe doelgroep C.

De ‘ nieuwe’ patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit) , die nog in geen enkel programma opgenomen zijn, kunnen niet meer opgenomen worden in een diabetesovereenkomst en  zullen moeten opgenomen worden in een zorgtraject diabetes type 2.

De patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit) die reeds voor 1 juli opgenomen waren in groep 3A van de overeenkomst, kunnen nog gevolgd worden in het diabetesconventiecentrum tot de einddatum van hun lopend akkoord voor de diabetesovereenkomst. Uiterlijk op die einddatum zullen deze patiënten moeten overschakelen naar het zorgtraject diabetes type 2.

Dit betekent dat er een overgangsperiode is van één jaar waarin de patiënten van groep 3A van de overeenkomst gespreid , in  functie van de einddatum van hun diabetesovereenkomst,  zullen moeten overschakelen op een zorgtraject diabetes type 2.

U vindt meer informatie via riziv
  

Diabetespas verdwijnt, nieuw zorgmodel

We merken dat er heel wat onduidelijkheden zijn rond het verdwijnen van de diabetespas. De diabetespas kan sinds 01/02/16 niet meer aangevraagd worden. De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) wordt gewijzigd naar een nieuwe zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject). Patiënten die reeds een diabetespas hebben kunnen die blijven gebruiken tot 31/12/2017. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. Er wordt een jaarlijkse vergoeding voorzien van 20 EUR.

Wat moet de huisarts doen? 

  • De betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren 
  • De klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren , zoals beschreven in het zorgprotocol 
  • Doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering 
  • De individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.           

 

Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies
 
In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende: 

  • Multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling 
  • De patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.  

 
Wat met diëtiek en podologie binnen de “opvolging”? 

  • Net als met een diabetespas hebben deze patiënten recht op terugbetaling van bepaalde diëtiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven. 
  • Diëtisten: gebruiken nomenclatuur 771131 voor patiënten met diabetespas (of “opvolging”) voor de prestatie van een consult van 30 minuten (2/kalenderjaar). 
  • Podologen: gebruiken nomenclatuur 771153 voor patiënten met diabetespas (of “opvolging”) voor de prestatie van een consult van 45 minuten (2/kalenderjaar).  

 

Zorgtraject diabetes

Omwille van de vragen die nog steeds heersen over de inclusiescriteria bij zorgtrajecten diabetes willen  wij deze nog eens onder het aandacht brengen. Voor alle duidelijkheid: de inclusiecriteria voor het zorgtraject diabetes zijn ongewijzigd!
Inclusiecriteria: 

  • Patiënten met diabetes type 2 
  • 1 of 2 insuline-injecties per dag 
  • Behandeling met  incretinemimetica 
  • Onvoldoende controle  bij maximale orale behandeling en waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (de patiënt hoeft dus nog niet op insuline te staan!) 

 

Exclusiecriteria: 

  • Diabetes type 1 
  • Zwangerschap of zwangerschapswens 
  • Meer dan 2 insuline-injecties per dag 

 

Bijkomende voorwaarden: 

  • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en endocrinoloog 
  • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na een vraag van het zorgtraject). 
  • Binnen de 12 maanden ten minste 2 contacten bij de huisarts en minstens 1 raadpleging bij een diabetesspecialist 

 

Voordelen voor de patiënt: 

  • Volledige terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts en specialist tijdens de duur van het zorgtraject 
  • Een persoonlijk opvolging 
  • Gratis zelfcontrolemateriaal verstrekt door de apotheker 
  • Gratis educatie bij een diabeteseducator 
  • Mogelijkheid om 2 keer per jaar een diëtist of podoloog te raadplegen mits betaling remgeld 

 

Voordelen voor de huisarts: 

  • Betere opvolging van de patiënt 
  • Een jaarlijks forfaitair honorarium van € 87per patiënt die een zorgtraject afsluit 
  • Samenwerking met de geneesheer specialist en andere zorgverstrekkers

 

Nieuwsbrief 10 - December 2013

Heropstarten van een zorgtraject: regeling voor de zorgtrajecten die werden stopgezet

Het is mogelijk dat een patiënt met zorgtraject niet voldoet aan de voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging (twee contacten met de huisarts, één contact mer de specialist, GMD bij de huisarts die het contract ondertekende). In dat geval brengt het ziekenfonds de patiënt, de huisarts en de specialist schriftelijk op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject.

Deze patiënt kan een nieuw zorgtrajectcontract sluiten. Tijdens een raadpleging bij de huisarts en bij de specialist ondertekenen de 3 partijen een nieuw contract. De huisarts stuurt een kopie van het "door de 3 partijen ondertekende contract" via de post nar de adviserende geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt. Het originele contract wordt bewaard in het GMD

Het nieuw zorgtraject begint te lopen bij de ontvangst van de kopie door het ziekenfonds.

Feedback registratie van gegevens

Het VVIV stelde voor iedere HA een individueel feedbackrapport op. Dit rapport geeft informatie over de kenmerken van de zorgtrajecten en de overgemaakte parameters. De gegevens van de patiënten van iedere arts wordt vergeleken met de overige patiënten, zowel op nationaal als op locoregionaal vlak.

De webtoepassing is rechtstreeks toegankelijk via https://www.e-care.fgov.be/webachil/achil

Nieuwsbrief 9 - Oktober 2013

Online afspraken maken voor educaties en consultaties diëtetiek

In het najaar van 2012 zijn we als proefproject gestart met educaties en consultaties diëtetiek in onze centrale kantoren te Kontich en dit niet alleen voor diegenen die in een zorgtraject zitten. Alle patiënten kunnen bij ons terecht voor educaties en consultaties diëtetiek, ongeacht ze in een zorgtraject zitten of niet.
Onze stuurgroep is dan ook zeer verheugd met uw bijzondere interesse in deze doorverwijzingen daar de afspraken in stijgende lijn gaan.
Vanaf nu kan u via de website van het LMN Regio Mortsel online een afspraak maken bij de educator of bij de diëtiste, met als voordeel  dat u een afspraak kan plannen terwijl uw patiënt nog aanwezig is.
U dient hiervoor eerst in te loggen.
Artsen die zich nog niet geregistreerd hebben dienen dit bijgevolg eerst te doen.

Centraal Nummer

U kan ons voortaan bereiken voor een afspraak op een nieuw telefoonnummer 03/808.37.54 en dit op alle werkdagen tussen 9u en 17u.

Doorverwijzen

Mogen wij u vriendelijk vragen uw patiënten goed te informeren of er een afspraak moet gemaakt worden voor educatie in het kader van het zorgtraject diabetes (verpleegkundige-educator of diëtiste-educator) of voor voedingsadvies in het kader van de diabetespas (diëtiste).

Nieuwsbrief 8 - Augustus 2013

Nieuw telefoonnummer voor afspraken educaties en consultaties diëtetiek

Sinds juni maken wij gebruik van de diensten van een telesecretariaat voor het plannen van afspraken bij de diëtisten en de educatoren. U kan ons voortaan bereiken op voor een afspraak op een nieuw telefoonnummer 03/808.37.54 en dit op alle werkdagen tussen 9u en 17u.

Het zorgtraject en het GMD

Uit recente contacten met de mutualiteiten in de regio blijkt dat er ZTC worden geschorst/niet verlengd omdat niet aan al de (niet-medische) voorwaarden voldaan werd zoals het ZTC stelt.  
Het zorgtrajectcontract kan enkel worden verlengd als:
er 2 contacten per jaar geweest zijn met de huisarts én
1 raadpleging bij de endocrinoloog (DM) / nefroloog ( CNI) én
het GMD bij de huisarts is verlengd.

De 2 contacten met de huisarts vormen meestal geen probleem.
Een raadpleging bij de endocrinoloog/nefroloog binnen het jaar wordt soms een probleem wanneer er een lange wachttijd is tussen het maken van een afspraak en het consult bij de endocrinoloog/nefroloog en hierdoor de periode van een jaar wordt overschreden. Herinner uw patiënt eraan tijdig een afspraak te maken.
Indien de patiënt in de loop van het ZT CNI hemodialyse gestart is, is hij/zij niet meer verplicht op raadpleging te gaan bij de nefroloog.
Wat een GMD juist is en verlenging ervan is vaak onduidelijk voor een patiënt hoewel hij volgens het ZTC hierin zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen.
Mogen wij u vragen het GMD van uw patiënt mee op te volgen en te verlengen indien nodig zodat dat geen reden kan zijn dat uw patiënt geschorst zou worden. Houd er hierbij rekening mee dat een GMD maximaal 3 jaar administratief verlengd wordt (door de mutualiteit); daarna moet de huisarts terug een manuele verlenging (cash of via derdebetaler) verrichten.

Nieuwsbrief 7 - Juni 2013

Nieuw telefoonnummer voor afspraken educaties en consultaties diëtetiek


Daar het aantal educaties en consultaties diëtetiek georganiseerd in onze centrale kantoren in stijgende lijn gaan, heeft de stuurgroep unaniem beslist het project verder te zetten. U kan ons voortaan bereiken op voor een afspraak op een nieuw telefoonnummer 03/808.37.54 en dit op alle werkdagen tussen 9u en 17u. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van een telesecretariaat.

Nieuw consultatieadres Dr. P. Abrams


Vanaf heden doet Dr. P. Abrams ook consultaties in haar privépraktijk gelegen in de Kaphaanlei 256 te Mortsel. Voor een afspraak kan u terecht op het telefoonnummer 03/327.99.63

Regeling verlenging zorgtrajecten na 4 jaar


Zoals jullie weten lopen de eerste zorgtrajecten CNI af op 31/5/2013
De verlenging van de ZT na de initiële periode van 4 jaar moet geregeld worden via een nieuw koninklijk besluit 
In dit KB moeten een aantal andere thema’s geregeld worden, waaronder de stopzetting van een ZT, de communicatie van de VI (ziekenfondsen) over deze stopzetting naar de 3 partijen en de voorwaarden voor de hervatting van een ZT na een stopzetting
Omdat er rond deze thema’s nog verder overleg nodig is en men ook verkiest om de resultaten van de evaluatie van de zorgtrajecten af te wachten, zal het nieuw KB pas later gepubliceerd worden
Ondertussen wordt de verlenging van de ZT na 4 jaar geregeld via een omzendbrief VI zie
http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Ziekenfondsen/default.asp
Concreet betekent dit dat een ZT na afloop van het 4de jaar gewoon verder loopt
Het zorgtraject wordt voor de jaren na het 4e jaar verlengd door het ziekenfonds zoals na afloop van het 3de jaar namelijk op voorwaarde dat er 2 contacten per jaar geweest zijn met de huisarts, één raadpleging bij de specialist en een GMD bij de huisarts
Belangrijk: de zorgtrajectcontracten blijven verder lopen : er moet dus geen nieuw contract ondertekend worden  :

Nieuwsbrief 6 - Maart 2013

Website

Onze website is recent uitgebreid met de vernieuwde sociale kaart voor educatoren en tal van presentaties die u kan gebruiken als tool bij de organisatie van chronische zorg in uw dagelijkse praktijk:

 • Chronische zorg en HRM door Prof. Dr. J. De Lepeleire
 • Medicatiebeleid bij diabtes aan de hand van casussen door diabetologen en educatoren
 • Foute voorschriften door apotheker Diederik Vranken.
 •  

  Om deze naslagwerken te raadplegen, dient u zich eerst te registreren op onze website.
  Neem dus zeker een kijkje op onze website onder 'Varia/Presentaties' 

  Diabetesmateriaal

  Vanaf heden beschikken wij in onze centrale kantoren te Kontich in beperkte mate over diabetesmateriaal zoals insulinepennen, glucometers, strips en dagboekjes maar dit enkel in geval van hoogdringendheid. Voor de normale verdeling verwijzen we naar de apotheek.

  U kan hiervoor steeds contact opnemen met uw zorgtrajectpromotor!

  Stand van zaken educaties & consultaties diëtiek

  Diëtiek

  Cijfers dietiek maart 2013

  Educaties

  Cijfers educaties maart 2013

   

  Nieuwsbrief 5 - Februari 2013

   

  Nieuwe educatoren

 • Bart Dubois, verpleegkundige van opleiding en werkzaam bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, zal vanaf nu ons team met educatoren komen versterken.
 • Ook Veerle De Tey, verpleegkundige en diëtiste van opleiding, komt ons team vervoegen en zal als educator vooral het voedingsgedeelte in het kader van het zorgtraject diabetes voor haar rekening nemen.
 • Diabeteseducatie voorschrijven

  Zowel initiële opstarteducatie, bijkomende opstarteducatie, opvolgeducatie en educatie bij problemen kunnen ook gegeven worden door de diëtiste educator (behalve het leren injecteren). Gebruik deze modules dan ook om door te sturen naar de diëtiste educator!
  Voorschrift diabeteseducatie

  Hoe werkt het praktisch?

 • 1 nummer: 0474/43.77.43 (niet op woensdag)
 • 1 locatie: Mechelsesteenweg 315 F te Kontich
 • 1 agenda (afspraken kunnen steeds gemaakt worden voor de volgende week)
 • 1 coördinator (Joke).

 • Diabetesidentiteitskaart

  Voor wie? Personen die lijden aan diabetes mellitus
  Wat? Een identiteitskaart die de gegevens van de patiënt en hoe te handelen in noodgevallen vermeld. Dit in 3 verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels)
  Verspreiding? Gebeurt zowel via het LMN als de plaatselijke afdelingen van de VDV als de conventiecentra

   

  Nieuwsbrief 4 - Oktober 2012

   

  Om u nog meer te ondersteunen in uw praktijk bij de organisatie van chronische zorg, heeft onze stuurgroep beslist eveneens educaties en consultaties diëtiek te verlenen aan patiënten buiten het zorgtraject. Vanaf heden kunnen alle patiënten in onze centrale kantoren te Kontich terecht voor educaties en consultaties diëtiek, ongeacht ze in een zorgtraject zitten of niet.

  Hoe werkt het praktisch?

 • 1 nummer: 0474/43.77.43 (niet op woensdag)
 • 1 locatie: Mechelsesteenweg 315 F te Kontich
 • 1 agenda (afspraken kunnen steeds gemaakt worden voor de volgende week)
 • 1 coördinator (Joke).
 • Tarieven buiten zorgtraject

 • Diëtiste:
 • eerste consultatie 44 € (duurt 1 uur)
 • vervolgconsulten 22 € (duren 30’)
 • Prijzen zijn overeenkomstig de richtprijzen van de diëtistenvereniging. Mutualiteiten bieden vaak een tussenkomst voor consultaties bij de diëtiste, het overzicht kan u vinden via deze link: Voordelen Mutualiteit 2012
 • Educaties:
 • Hier worden de officiële tarieven gehanteerd van 20,79€ voor 30’.
 • Diabetespas

 • Voordeel HA: per patiënt en per kalenderjaar een honorarium van 18,62€
 • Voordeel patiënt:
 • Terugbetaling van 2 consultaties (30’) bij een diëtist per jaar
 • Terugbetaling van 2 consultaties (45’) bij een gegradueerd podoloog
 • Meer info: Tarieven dietist & podoloog
 • Nomenclatuurcode 102852
 • RIZIV dekt deze kost volledig wanneer patiënt over een GMD beschikt.
 • Aanvraagformulier downloaden
 •  

  Nieuwsbrief 3 - September 2012

   

  Als Lokaal Multidisciplinair Netwerk willen we u ondersteunen en faciliteren in uw praktijk bij de organisatie van chroni-sche zorg.

  Sinds de start van de zorgtrajecten, nu 3 jaar geleden, hebben we geconstateerd dat er te weinig patiënten met een zorgtraject diabetes worden doorverwezen naar een educator in de eerste lijn, en dat de samenwerking nadien te los en te separaat is van elkaar. Bovendien verdienen de diabeteseducatoren in eerste lijn weinig aan de educaties bij de patiënt thuis, omdat ze veel tijd steken in administratie en verplaatsingen.

  Er zetten maar weinig patiënten de stap om naar een diëtiste te gaan, en de huisartsen verwijzen niet frequent genoeg door, zowel bij diabetes als bij CNI. De redenen hiervoor zijn vermoedelijk divers en niet eenduidig te beoordelen. We kunnen het enkel vaststellen.

  Samenwerkingsmodellen kunnen maar gesimplifieerd en geïntensiveerd worden als er een georganiseerde planning en sturing kan gebeuren.

  Onze stuurgroep is er dan ook van overtuigd dat we moeten overgaan tot centralisatie van diensten en heeft het initiatief genomen om educaties en consultaties te centraliseren op de Mechelsesteenweg 315 F te Kontich.

  Vanaf 1 oktober starten we met educaties op afspraak en die vinden plaats op dinsdag de ganse dag en donderdag in de namiddag. We werken met een pool van 5 educatoren. Nadia Allaert, Jo Duerinck, Hilde Florus (WGK), Britt Kerre-mans en Lieve sak (Socialistische mutualiteit) bieden uw patiënt educatie op maat. De educator heeft de competentie de diabetespatiënten volwaardig te educeren, te ondersteunen en op te volgen. Nadien wordt u een verslag van de educatie bezorgd.

  Maandag 5 november gaan we van start met consultaties diëtiek op maandag in de namiddag en vrijdag in de voormid-dag. Onze diëtisten Kristien de Jonghe (tevens sportdiëtiste en gespecialiseerd in eetstoornissen) en Hilde Luyten (tevens iabeteseducator) stellen op basis van een uitgebreide voedingsanamnese samen met uw patiënt een dag-schema op maat op dat steeds Evidence based is. Zij fungeren als coach en voorzien de patiënt begeleiding zolang hij of zij dit wenst. Onze diëtisten geven oedingsadvies op maat ingeval van overgewicht en obesitas, diabetes type 1 en 2, gezonde en evenwichtige voeding, hart- en vaatziekten, dyslipidemie, sportvoeding, ondervoeding, spijsverterings-stoornissen, eet- en slikstoornissen, ...

  Hoe werk het praktisch?

  Patiënten kunnen doorverwezen worden naar de educator (vanaf 1 oktober) of naar de diëtiste (vanaf 5 november) in onze centrale kantoren te Kontich dus:

  • 1 nummer: 0474/43.77.43 (niet op woensdag)
  • 1 locatie: Mechelsesteenweg 315 F te Kontich
  • 1 agenda (afspraken kunnen steeds gemaakt worden voor de volgende week)
  • 1 coördinator (Joke).

   

  Nieuwsbrief 2 - Juli 2012

  REGISTRATIE VAN GEGEVENS RECHTSTREEKS VANUIT UW EMD

  Vanaf 6 juli 2012 kan u voor de registratie van de gegevens van het zorgtraject, gegevens uit uw EMD pakket opladen via de webtoepassing van het e-Health platform.

  De voorwaarden voor deze upload zijn:

  • U moet de gegevens op een gestructureerde manier in uw EMD geregistreerd hebben.
  • Uw EMD moet toelaten om gegevens te extraheren en het extractiebestand moet overeenstemmen met het vastgelegde formaat.

  Directe toegang tot registreren van de gegevens: https://www.e-care.fgov.be/webachil/achil

  Handleiding webtoepassing ACHIL (e-Health platform): Handleiding ACHIL

   

  Nieuwsbrief 1 - Juni 2012

   

  Eind 2009 is het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Regio Mortsel onder de vleugels van HRM opgericht met als doel de chronische zorg multidisciplinair te organiseren op regionaal niveau. De eerste twee tools waren hierbij de zorgtrajecten. Maar de uitdaging is groter dan deze zorgtrajecten alleen: hoe kunnen we ons als 1ste lijn beter organiseren om de grote toevloed aan patiënten met een chronische aandoening beter aan te pakken? Daar willen we de komende jaren, samen met de andere 1ste lijn zorgverstrekkers aan werken in de vorm van een "Lokaal Multidisciplinair Netwerk", waarin onze zorgtrajectpromotor, Joke, een belangrijk coördinerende rol speelt.

  Met deze nieuwsbrief willen we jullie op geregelde tijdstippen op de hoogte houden van dingen die nieuw zijn, die jullie moeten weten of zouden willen weten.

  Suggesties of vragen? We vernemen ze graag van jullie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Nieuwe locatie

  Wij hebben niet stilgezeten! We zijn ondertussen verhuisd naar 2 gloednieuwe kantoren op de Mechelsesteenweg in Kontich, waar we u spoedig hopen te ontmoeten!

  De ZTP is daar aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren.

  Nieuwe website

  Met enige trots stellen wij u graag onze nieuwe website van het LMN voor.

  Hier vindt u een handig stappenplan met alle nodige documenten voor het opstarten van een zorgtraject, een up to date sociale kaart, de presentaties van de gegeven vormingen binnen het LMN, nuttige links, handige overzichten, ... kortom het loont zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen op www.lmnregiomortsel.be.

  Klinische paden en e-mail adressen bij de sociale kaart vindt u terug onder het beveiligd gedeelte. U kan zich registeren door middel van een vrij te kiezen gebruikersnaam en wachtwoord, na de bevestiging hebt u toegang tot het beveiligde gedeelte van de website.

  Belangrijke wijziging

  Jaarlijkse verlenging van het ZT gebeurt op basis van een CONTACT met de huisarts. Met contact wordt bedoeld dat zowel een raadpleging als een huisbezoek mogelijk is. Dit geldt niet voor het opstartjaar van een ZT, dat dient nog altijd te gebeuren tijdens een raadpleging en een 2de raadpleging binnen datzelfde jaar. De patiënt moet mobiel zijn bij het afsluiten van het zorgtraject.

  Deze wijziging treedt retroactief in voege vanaf de begindatum van de ZT namelijk 1/6/2009!

  Voor patiënten met een ZT CNI die in de loop van hun ZT overstappen naar de dialyse tellen de dialyses mee als contact.

  Geef gebruikersnaam en wachtwoord in.

  Joomla inotur picma